II Rajd Rowerowy szlakiem Bitwy Warszawskiej
Dodane przez MS dnia Wrzesień 05 2006 19:37:49
Stowarzyszenie Przyjaciół Ossowa, Towarzystwo Przyjaciół Radzymina, Towarzystwo Przyjaciół Zielonki
W 86. ROCZNICĘ „CUDU NAD WISŁĄ”
I 67. ROCZNICĘ AGRESJI SOWIECKIEJ
zapraszają
W SOBOTĘ 16 WRZEŚNIA 2006
Miłośników turystyki rowerowej w tym w szczególności Młodzież Szkolną
na
II RAJD ROWEROWY
SZLAKIEM BITWY WARSZAWSKIEJ
ZIELONKA - OSSÓW – RADZYMIN – ZIELONKA

połączony
Z TURNIEJEM WIEDZY O BITWIE WARSZAWSKIEJ

Rozszerzona zawartość newsa
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSSOWA
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ RADZYMINA
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIELONKI

W 85 ROCZNICĘ CUDU NAD WISŁĄ

ZAPRASZAJĄ MIŁOŚNIKÓW TURYSTYKI ROWEROWEJ,
W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI MŁODZIEŻ

W SOBOTĘ 17 WRZEŚNIA 2005

NA

I RAJD ROWEROWY
SZLAKIEM BITWY WARSZAWSKIEJ
OSSÓW – RADZYMIN – ZIELONKA• TRASA OKOŁO 50 KM
• ZBIÓRKA UCZESTNIKÓW O GODZINIE 9.45 PRZED SZKOŁĄ W OSSOWIE; START O GODZINIE 10.00
• SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE W REGULAMINIE RAJDU
• ZGŁOSZENIA OD 5 DO 12.09: e-mail: [email protected] , faxem 7610254, telefonicznie: 0698629074


IMPREZA DOFINANSOWANA PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE

__________________________________________________________________
PATRONAT HONOROWY:
STAROSTA POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO I GRUPA PARTNERSKA „CUDU NAD WISŁĄ”REGULAMIN

RAJDU ROWEROWEGO SZLAKIEM BITWY WARSZAWSKIEJI. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Centralne obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej odbywają się w okresie wakacji i nie może w nich wziąć udziału młodzież szkolna Intencja organizatorów jest szersze włączenie młodzieży w obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej poprzez udział w organizowanym na początku września Rajdzie i wpisanie go na stałe do kalendarza imprez związanych z upamiętnieniem wydarzeń 1920 roku. .
2. Honorowy patronat na imprezą objął Starosta powiatu wołomińskiego oraz Grupa Partnerska”Cudu nad Wisłą”.

II. NAZWA IMPREZY

1. Rajd Rowerowy Szlakiem Bitwy Warszawskiej.
2. Logo Rajdu Rowerowego – koło wewnątrz, którego schemat roweru oraz napis „Rajd Rowerowy”, w otoku napis „Szlakiem Bitwy Warszawskiej” i data „2005”.

III. CEL IMPREZY

1. Utrwalanie pamięci Bitwy Warszawskiej.
2. Promocja walorów przyrodniczych i kulturowych powiatu wołomińskiego.
3. Propagowanie aktywnej formy wypoczynku i zdrowego tryby życia.
4. Integracja społeczności wokół wspólnej przeszłości.

IV. ORGANIZATORZY

Stowarzyszenie Przyjaciół Ossowa
Towarzystwo Przyjaciół Radzymina
Towarzystwo Przyjaciół Zielonki

V. TERMIN I MIEJSCE, TRASA

1. Rajd odbędzie się 17 września 2005 r.
2. Zbiórka uczestników o 9.45 przed szkołą w Osnowie. Start o godzinie 10.00, a zakończenie około godziny 17 – 18 na stacji PKP w Zielonce.
3. Istnieje możliwość dołączenia do uczestników Rajdu na trasie: w Nadmie i Radzyminie.
4. Trasa przebiegać będzie oznakowanymi szlakami rowerowymi, a jej długość wynosi około 50 km..
5. Na niektórych krótkich odcinkach Rajd będzie odbywać się przy nie ograniczonym ruchu drogowym pod opieką Policji. Uczestnicy powinni zachować szczególną ostrożność i przestrzegać zasad ruchu drogowego, mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z dróg leśnych, ulic czy pojedynczych zabudowań.

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Rajd ma charakter otwarty, ale w szczególności adresowany jest do doświadczonych rowerzystów - młodzieży ostatniej klasy gimnazjalnej i szkół średnich.
2. Przed Rajdem należy i sprawdzić stan techniczny swojego roweru.
3. Uczestnicy powinni zaopatrzyć się w napoje, słodycze, itp. oraz zabrać pieniądze na ich ewentualny zakup i powrót PKP / jeżeli taki jest planowany/.
4. Osoby dorosłe startują indywidualnie, a młodzież szkolna do lat 18 w drużynach z opiekunem. Uczestnicy Rajdu, którzy nie są pełnoletni mogą uczestniczyć w Rajdzie tylko z opiekunem; wskazane jest aby jechały w kaskach rowerowych
5. Udział w Rajdzie wymaga wcześniejszego zgłoszenia uczestnictwa. Zgłoszenia należy składać w terminie od 5 do 12 września pod adresem e-meilowym: [email protected] lub faxem na numer 7610254, albo telefonicznie na numer 0698629074. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko uczestnika, adres zamieszkania oraz PESEL lub datę urodzenia, a w przypadku drużyn szkolnych również dane opiekuna.
6. Każdy uczestnik Rajdu zobowiązany jest wpłacić wpisowe - 2 zł.
7. Wszyscy uczestnicy otrzymają okolicznościowe pamiątkowe plakietki, oraz książkę „Zwycięstwo pod Warszawą”.

VII. SPOSÓB PRZEPROWADZANIA RAJDU ROWEROWEGO

1. Uczestnik zobowiązany jest wpisać się na listę startową z podaniem: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, daty urodzenia, peselu, nr dowodu lub legitymacji.
2. Rajd rozgrywany będzie w tempie dostosowanym do możliwości uczestników. W miejscach historycznych wydarzeń przewidziano postoje, w czasie których przypomniane zostaną wydarzenia sprzed 85 lat.
3. Rajd prowadzą osoby wyznaczone przez organizatorów. Uczestnicy Rajdu zobowiązani są przestrzegać Regulaminu Rajdu i poleceń prowadzących Rajd.
4. Podczas Rajdu przewidziany jest konkursy wiedzy o Bitwie Warszawskiej z nagrodami.
5. Na półmetku Rajdu uczestnicy otrzymają posiłek.

VIII. NAGRODY

1. Najliczniejsza drużyna otrzyma pamiątkową statuetkę, a wszystkie uczestniczące drużyny pamiątkowe dyplomy.
2. Organizatorzy mogą przyznać nagrody również w innych kategoriach.

X. INFORMACJE DODATKOWE

1. Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
2. Organizator ubezpieczy zgłoszonych uczestników Rajdu od następstw NW i zapewni opiekę medyczną.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Dane osobowe uczestników podlegają ochronie przez ustawę o ochronie danych osobowych. Organizator gromadzi dane osobowe zawodników tylko dla celów Rajdu i nie udostępnia ich osobom trzecim. Zawodnik zgłaszając się zgadza się na wykorzystanie jego danych osobowych do celów rajdu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do uzasadnionych zmian dotyczących przebiegu planowanej trasy oraz do interpretacji i zmian niniejszego Regulaminu.


Ossów, Radzymin, Zielonka, 30 sierpnia 2005 r.


Regulamin w formacie dokumentu textowego do pobrania ze strony: link